SPONSORZY

Serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie tym, którzy przyczynili się do rozwoju mojej kariery.
To dzięki wam możliwości są większe, a cele coraz ambitniejsze i bliższe realizacji.

SPONSOR STRATEGICZNY

Grupa Azoty - zde­cy­do­wany lider w Pol­sce i jedna z klu­czo­wych grup kapi­ta­ło­wych branży nawo­zowo-che­micz­nej w Euro­pie. Zaj­muje drugą pozy­cję w Unii Euro­pej­skiej w pro­duk­cji nawo­zów azo­to­wych i wie­lo­skład­ni­ko­wych, a takie pro­dukty jak mela­mina, kapro­lak­tam, polia­mid, alko­hole OXO, pla­sty­fi­ka­tory czy biel tyta­nowa mają rów­nie silną pozy­cję w sek­to­rze che­micz­nym, znaj­du­jąc zasto­so­wa­nie w wielu gałę­ziach prze­my­słu.

Więcej informacji na: www.pulawy.com

AZS UMCS Lublin - Uczel­niany klub spor­towy z bli­sko 80 let­nią tra­dy­cją. W swo­ich sze­re­gach sku­pia on wyróż­nia­jąc się zawod­ni­ków wielu dys­cy­plin, wśród któ­rych lekka atle­tyka jest jedną z wio­dą­cych. Spo­śród zawod­ni­ków lubel­skiego klubu wielu meda­li­stów zarówno imprez kra­jo­wych jak i ogól­no­świa­to­wych.

Więcej informacji na: www.azs.umcs.pl

Miasto Lublin - sto­lica woje­wódz­twa lubel­skiego, jedno z naj­cie­kaw­szych miejsc na mapie wschod­niej Pol­ski. Bogata histo­ria, przy­wią­za­nie do tra­dy­cji oraz prze­ni­ka­jące się kul­tury ide­al­nie łączą się z nowo­cze­sno­ścią i inno­wa­cyj­nym podej­ściem do współ­cze­snych wyzwań.

Więcej informacji na: www.lublin.eu

SPONSOR STRATEGICZNY

Grupa Azoty - zde­cy­do­wany lider w Pol­sce i jedna z klu­czo­wych grup kapi­ta­ło­wych branży nawo­zowo-che­micz­nej w Euro­pie. Zaj­muje drugą pozy­cję w Unii Euro­pej­skiej w pro­duk­cji nawo­zów azo­to­wych i wie­lo­skład­ni­ko­wych, a takie pro­dukty jak mela­mina, kapro­lak­tam, polia­mid, alko­hole OXO, pla­sty­fi­ka­tory czy biel tyta­nowa mają rów­nie silną pozy­cję w sek­to­rze che­micz­nym, znaj­du­jąc zasto­so­wa­nie w wielu gałę­ziach prze­my­słu.

Więcej informacji na: www.grupaazoty.com

SPONSOR ZŁOTY

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych prowadzi swoją działalność przy wykorzystaniu specjalistycznej, wysoko wykwalifikowanej kadry wyposażonej w nowoczesną infrastrukturę badawczą, przy zachowaniu sprawdzonych, wysokich standardów co do metod i procedur badawczych, w ścisłej współpracy z przemysłem. Atutem ŁUKASIEWICZA – INS jest umiejętność prowadzenia badań bezpośrednio na instalacjach przemysłowych. Instytut współpracuje ze wszystkimi zakładami nawozowymi w Polsce oraz z wieloma zagranicznymi.

Więcej informacji na: www.ins.lukasiewicz.gov.pl

AZS UMCS Lublin - Uczel­niany klub spor­towy z bli­sko 80 let­nią tra­dy­cją. W swo­ich sze­re­gach sku­pia on wyróż­nia­jąc się zawod­ni­ków wielu dys­cy­plin, wśród któ­rych lekka atle­tyka jest jedną z wio­dą­cych. Spo­śród zawod­ni­ków lubel­skiego klubu wielu meda­li­stów zarówno imprez kra­jo­wych jak i ogól­no­świa­to­wych.

Więcej informacji na: www.azs.umcs.pl

Miasto Lublin - sto­lica woje­wódz­twa lubel­skiego, jedno z naj­cie­kaw­szych miejsc na mapie wschod­niej Pol­ski. Bogata histo­ria, przy­wią­za­nie do tra­dy­cji oraz prze­ni­ka­jące się kul­tury ide­al­nie łączą się z nowo­cze­sno­ścią i inno­wa­cyj­nym podej­ściem do współ­cze­snych wyzwań.

Więcej informacji na: www.lublin.eu

Województwo lubelskie - jest jed­nym z naj­za­sob­niej­szych w kraju regio­nów pod wzglę­dem liczby obiek­tów i zespo­łów zabyt­ko­wych. Na uwagę zasłu­gują miej­skie kom­pleksy urba­ni­styczne: rene­san­sowy Zamość, zwany Padwą Pół­nocy, nadwi­ślań­skie mia­sto arty­stów Kazi­mierz Dolny czy śre­dnio­wieczny Lublin z ory­gi­nal­nym, zacho­wa­nym w nie­zmie­nio­nym sta­nie Sta­rym Mia­stem.

Więcej informacji na: www.lubelskie.pl

RiskCon - Inży­nier­skie Biuro Ana­liz Zagro­żeń i Oceny Ryzyka. Zapo­biega stra­tom zwią­za­nym z nie­bez­piecz­nymi zda­rze­niami (np. pożar, wybuch) w zakła­dach prze­my­sło­wych i innych obiek­tach. Swoim wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i uni­kalną wie­dzą dzieli się z kon­tra­hen­tami w całym kraju.

Więcej informacji na: www.riskcon.pl

Autoryzowany Dealer Technotop Sp. z o.o. - zaufa­nie lubel­skich klien­tów buduje od ponad 25 lat. W swo­jej ofer­cie ma pro­dukty zna­nych i sza­no­wa­nych kon­cer­nów moto­ry­za­cyj­nych wśród, któ­rych znaj­dują się samo­chody marki Kia Motors, Subaru oraz Isuzu. Spro­sta nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym klien­tom zarówno tym deta­licz­nym jak i bizne­so­wym.

Więcej informacji na: www.technotop.pl