PARTNERZY

Serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie tym, którzy przyczynili się do rozwoju mojej kariery.
To dzięki wam możliwości są większe, a cele coraz ambitniejsze i bliższe realizacji.

PARTNER GŁÓWNY

Grupa Azoty - zde­cy­do­wany lider w Pol­sce i jedna z klu­czo­wych grup kapi­ta­ło­wych branży nawo­zowo-che­micz­nej w Euro­pie. Zaj­muje drugą pozy­cję w Unii Euro­pej­skiej w pro­duk­cji nawo­zów azo­to­wych i wie­lo­skład­ni­ko­wych, a takie pro­dukty jak mela­mina, kapro­lak­tam, polia­mid, alko­hole OXO, pla­sty­fi­ka­tory czy biel tyta­nowa mają rów­nie silną pozy­cję w sek­to­rze che­micz­nym, znaj­du­jąc zasto­so­wa­nie w wielu gałę­ziach prze­my­słu.

Więcej informacji na: www.grupaazoty.com

SPONSOR ZŁOTY

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych prowadzi swoją działalność przy wykorzystaniu specjalistycznej, wysoko wykwalifikowanej kadry wyposażonej w nowoczesną infrastrukturę badawczą, przy zachowaniu sprawdzonych, wysokich standardów co do metod i procedur badawczych, w ścisłej współpracy z przemysłem. Atutem ŁUKASIEWICZA – INS jest umiejętność prowadzenia badań bezpośrednio na instalacjach przemysłowych. Instytut współpracuje ze wszystkimi zakładami nawozowymi w Polsce oraz z wieloma zagranicznymi.

Więcej informacji na: www.ins.lukasiewicz.gov.pl

Miasto Puławy - Puławy to miejsce wyjątkowe, zwracające na siebie uwagę. Miasto, które ma szczęście do splotów historii, odpowiednich ludzi i trafionych pomysłów. To tu powstaje wielki przemysł o międzynarodowym rozmachu, kwitnie patriotyzm, którego przejawem jest m.in. pierwsze na terenach Polski muzeum. Puławy są miastem do którego można mieć sentyment. To miejsce, o którym można mówić z dumą, że się z niego pochodzi. Zapraszam do mojego miasta.

Więcej informacji na: www.pulawy.eu

KS Wisła Puławy - Klub Sportowy Wisła Puławy powstał w 1923 roku. Od 2003 roku składa się z czterech sekcji: piłki nożnej, lekkoatletyki, podnoszenia ciężarów i pływania. KS Wisła Puławy w swojej długiej historii wychował wielu świetnych zawodników. Sama również zaliczam się do tego grona. To właśnie w puławskim klubie stawiałam swoje pierwsze sportowe kroki, dlatego tym bardziej ucieszył mnie powrót w rodzinne strony.

Więcej informacji na: www.kswislapulawy.pl

RiskCon - Inży­nier­skie Biuro Ana­liz Zagro­żeń i Oceny Ryzyka. Zapo­biega stra­tom zwią­za­nym z nie­bez­piecz­nymi zda­rze­niami (np. pożar, wybuch) w zakła­dach prze­my­sło­wych i innych obiek­tach. Swoim wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i uni­kalną wie­dzą dzieli się z kon­tra­hen­tami w całym kraju.

Więcej informacji na: www.riskcon.pl

Autoryzowany Dealer Technotop Sp. z o.o. - zaufa­nie lubel­skich klien­tów buduje od ponad 25 lat. W swo­jej ofer­cie ma pro­dukty zna­nych i sza­no­wa­nych kon­cer­nów moto­ry­za­cyj­nych wśród, któ­rych znaj­dują się samo­chody marki Kia Motors, Subaru oraz Isuzu. Spro­sta nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym klien­tom zarówno tym deta­licz­nym jak i bizne­so­wym.

Więcej informacji na: www.technotop.pl