PARTNERZY

Serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie tym, którzy przyczynili się do rozwoju mojej kariery.
To dzięki wam możliwości są większe, a cele coraz ambitniejsze i bliższe realizacji.

RiskCon - Inży­nier­skie Biuro Ana­liz Zagro­żeń i Oceny Ryzyka. Zapo­biega stra­tom zwią­za­nym z nie­bez­piecz­nymi zda­rze­niami (np. pożar, wybuch) w zakła­dach prze­my­sło­wych i innych obiek­tach. Swoim wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i uni­kalną wie­dzą dzieli się z kon­tra­hen­tami w całym kraju.

Więcej informacji na: www.riskcon.pl

Miasto Puławy - Puławy to miejsce wyjątkowe, zwracające na siebie uwagę. Miasto, które ma szczęście do splotów historii, odpowiednich ludzi i trafionych pomysłów. To tu powstaje wielki przemysł o międzynarodowym rozmachu, kwitnie patriotyzm, którego przejawem jest m.in. pierwsze na terenach Polski muzeum. Puławy są miastem do którego można mieć sentyment. To miejsce, o którym można mówić z dumą, że się z niego pochodzi. Zapraszam do mojego miasta.

Więcej informacji na: www.pulawy.eu

Autoryzowany Dealer Technotop Sp. z o.o. - zaufa­nie lubel­skich klien­tów buduje od ponad 25 lat. W swo­jej ofer­cie ma pro­dukty zna­nych i sza­no­wa­nych kon­cer­nów moto­ry­za­cyj­nych wśród, któ­rych znaj­dują się samo­chody marki Kia Motors, Subaru oraz Isuzu. Spro­sta nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym klien­tom zarówno tym deta­licz­nym jak i bizne­so­wym.

Więcej informacji na: www.technotop.pl